Πολιτική Απορρήτου

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα eribasiouka.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας eribasiouka.gr

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του. Ο χρήστης της ιστοσελίδας eribasiouka.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση

Κατά την εκτέλεση του έργου μου λαμβάνω πληροφορίες ή αντιλαμβάνομαι στοιχεία για τους θεραπευομένους μου που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας όπως δεδομένα υγείας, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό κλπ.

Λόγω του ότι υπόκειμαι σε επαγγελματικό απόρρητο η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η έγγραφη συγκατάθεσή σας. Παρόλα αυτά, δεν τηρώ αρχείο με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας. 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων πελατών και θεραπευομένων που συλλέγω  και επεξεργάζομαι σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικoύ Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων  (ΓΚΠΔ) και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας :

Δεδομένα Ταυτοποίησης :   Όνομα και επώνυμο

Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, εργασίας,  αλληλογραφίας,  αριθμοί τηλεφώνου, κλπ.

Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά από τα υποκείμενα αυτών.

 

Σκοποί της Συλλογής και Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμός ημερομηνίας συνεδριών και λοιπών συναντήσεων

Η εκτέλεση λογιστικών πράξεων όπως η έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων

Η τήρηση και ενημέρωση των υποχρεωτικών εκ του νόμου  βιβλίων του Επιτηδευματία (βιβλίο εισόδων-εξόδων, αρχείο πελατών).

Τέλος, εφόσον έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό έντυπο, θα χρησιμοποιώ τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας ενημερώνω για δράσεις, ομιλίες, εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνω προσωπικά ή σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με αντικείμενο την ψυχική υγεία. Στην περίπτωση αυτή έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

Τόπος και τρόπος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται στην Ελλάδα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με κωδικό προστασίας.

 

Διόρθωση, διαγραφή και περιορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Δεν επιτρέπεται να διορθώνω, διαγράφω ή περιορίζω τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζομαι παρά μόνον κατόπιν έγγραφης εντολής σας.

 

Αποδέκτες Διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων

Δεν διαβιβάζω περαιτέρω προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας, δημόσιου συμφέροντος και ζητηθεί από οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαστική απόφαση.

 

Χρόνος διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο διάστημα υφίσταται η συνεργασία μας και για (5) πέντε έτη μετά τη λήξη της.

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,
  • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») ,
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
  • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. cd),
  • το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
  • το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας και ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή της συνεργασίας μας αν με την ικανοποίηση αυτού, δεν είναι εφικτή πλέον η ταυτοποίησή σας και η επικοινωνίας μου μαζί σας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να μου  απευθύνετε οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λακωνίας 16, Αμπελόκηποι 15323

E-mail: ebasiouka@yahoo.gr

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

 

Website: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr